سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
خارج فقه 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي 
مدرس 
1364/07/01 
1378/03/31 
اخلاق و معارف 
تدریس 
دانشگاه علوم قرآني 
مدرس 
1372/07/01 
1375/07/01 
اخلاق و معارف 
تدریس 
دانشكده شهيد محلاتي 
مدرس 
 
 
اخلاق و معارف 
تدریس 
تربيت معلم و دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
اخلاق و معارف 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
1377/07/01 
ادامه دارد 
خارج فقه و اصول